رنگها و ابعاد اجر قزاقی

((اجر قزاقی یا اجر سنتی از سه نظر قابل تقسیم بندی است که شامل :
(رنگ اجر قزاقی)
(ابعاداجر قزاقی)
(نام اجر قزاقی)
((اجر قزاقی از نظر رنگ))
اجر قزاقی زرد/اجر قزاقی قرمز/اجر قزاقی اخرا/اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ/اجر قزاقی قرمز کم رنگ/اجر قزاقی ابلق/اجر قزاقی حنائئ/اجر قزاقی ترکیبی/اجر قزاقی پوست پیازی/اجر قزاقی ترکیبی تیره/اجر قزاقی ترکیبی روشن
((اجر قزاقی از نظر ابعاد))
(اجر قزاقی6*20*4/اجر قزاقی 6*20*10/اجر قزاقی 20*20*4/اجر قزاقی 20*20*5)