اجرنما…کف فرش و انواع ان

//اجر قزاقی زیبایی و جلوه‌ای دارد که جایگزینی ندارد.رنگ‌ها و انواع اجر قزاقی یا اجر سنتی  که در زیر امده فقط در اجر قزاقی یا اجر سنتی  است و در هیچ نوع اجری نمیتوان این نوع رنگ بندی و قالب بندی اجر  یا اجرنما را پیدا کرد
اجر قزاقی از نظر رنگ
اجر قزاقی زرد/اجر قزاقی قرمز/اجر قزاقی اخرا/اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ/اجر قزاقی قرمز کم رنگ/اجر قزاقی ابلق/اجر قزاقی حنائئ/اجر قزاقی ترکیبی/اجر قزاقی پوست پیازی/اجر قزاقی ترکیبی تیره/اجر قزاقی ترکیبی روشن
اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4/اجر قزاقی 6*20*10/اجر قزاقی 20*20*4/اجر قزاقی 20*20*5
//اجر قزاقی کف فرش//
البته اجر کف فرش  یا اجر 20*20انواع مختلف دارد که امروزه در محوطه سازی بسیار کاربد دارد . زیرا از تمامی متریال موجود برای کف از همه نظر بهتر است چه ارز نظر مقاومت و چه از نظر زیبایی و چه از نظر جلوه و چشم نوازی ان. که انواع اجر 20*20 یا اجر کف یا اجر کف فرش  شامل موارد زیر میباشد :
//اجر کف فرش قزاقی
//اجر کف فرش پرسی
///اجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زیر :
//اجر کف فرش قزاقی قرمز
//اجر کف فرش قزاقی ابلق
//اجر کف فرش قرمز کم رنگ
//اجر کف فرش قرمز تیره
//اجر کف فرش قزاقی پوست پیازی
//اجر کف فرش پرس دو  نوع است :
//اجرکف فرش پرسی خاک رس
//اجر کف فرش پرسی پایه سنگ
//اجر کف فرش پرسی در رنگ های زیر :
//اجر کف فرش پرسی قرمز
//اجر کف فرش پرسی زرد
//اجر کف فرش پرسی گلبهی//…..