اجرنمای قزاقی…چرا اجر از هر نوع زیباست؟

اجرنما واجرقزاقی
رمز زیبایی آجر نسوز و اجر قزاقی یا اجر سنتی  و اجر رستیک وآجر شیل در تناسب ان با طبیعت است . یک ساختمان با نمای آجر نسوز واجر قزاقی یا اجر سنتی  یا نمای اجری ترکیبی و اجر رستیک یا آجر شیل جزیی از طبیعت است و هم اوایی ان را نه تنها به هم نمیزند بلکه رنگ و فرم زیبایی به ان میبخشد . از این رو همواره مورد پسند همگان بوده است . یک ساختمان با آجر نسوزیا اجر قزاقی یا اجر سنتی یا اجر رستیک یا نمای آجر شیل همانند یک فرش دستباف ترکیبی از سلیقه های بی انتهای معماران هنرمند است .