اجرنمای نسوز+اجرنما..سولفات های محلول موجب بروز چه چیزمیشود

در نماهای اجرا شده با اجر نمک های محلول میتوانند موجب بروز شوره بشوند . سولفاتهای محلول ممکن است به سطح اجر حرکت کرده و داخل ملات یا اندود بشوند و موجب انتشار شوره و فساد ملات به وسیله حمله سولفاتها شود که درصورت استفاده از آنها درخارج از ساختمان باید از ملات سیمان ضد سولفات استفاده شود.بازرگانی شهر اجر با تصفیه سولفات موجود در اجر احتمال ایجاد شوره در اجرای نمای اجری را به حداقل رسانده است.دفاتر شهر اجر:دفتر تبریز/چهارراه حافظ.دفتر تهران/اهن مکان.