اجرنما و تقسیم بندی اجربرحسب ساخت.پخت و…

اجر را از لحاظ جنس،ساخت،پخت و کاربرد به چهار دسته طبقه بندی می‌کنند.
جنس آجر بستگی به موادی دارد که در ساختن آن به کار رفته است. اجر معمولی از خاک رس خالص ساخته می‌شود. اجر رنگی را از آمیختن بعضی از مواد رنگی با گل می‌سازند. اجر لعاب دار را از مالیدن گرد لعاب روی خشت آن درست می‌کنند. با افزودن ماسه و شن زیاد به گل،اجر توخالی می‌سازند. اجر توخالی پوک و سبک است و گرمای کم تری از آن می‌گذرد. اجر نسوز را از خاک نسوز (گل بوته)و موادی مانند اکسید سیلیسیم و اکسید آلومینیم می‌سازند. این اجر در برابر دمای بسیار بالا مقاوم است و به همین سبب آن را در ساختن آتش دان‌ها و کوره‌ها و اجاق‌ها به کار می‌برند.