مراحل ساخت اجر

مراحل ساخت اجر،یعنی خشک کردن و پختن آن، ممکن است به شیوه قدیم و سنتی یا به شیوه امروزی باشد.اجری را که خشت آن به شیوه‌ی سنتی تهیه و خشک و در کوره‌های نوبتی یا دائم پخته شده باشد؛ اجر کوره‌ای می‌نامند. اجری را که به روش امروزی با دستگاه‌های خودکار ماشینی تهیه شده باشد را اجر ماشینی می‌نامند.

بازرگانی شهر اجر با دقت تمام همه مراحل ساخت اجر را توسط مهندسین مجرب رسد میکند تا ریز عیبها نیز از دیدشان پنهان نماند.دفاتر شهر اجر:دفتر تهران/اهن مکان.دفتر تبریز/چهارراه حافظ