آجرنمای نسوز+اجر…اجر فشاری چیست؟

در صنعت اجر: اجر فشاری سطحی ناهموار دارد و از آن به عنوان اجر زیرکار استفاده می‌کنند. خشت مالان، گل این آجر را در قالب‌های چند خانه می‌زنند و چون در زیر کار میماند و دیده نمیشود به همین دلیل در تهیه آن زیاد دقت‌‌ نمی‌کنند.

اجرنمای قزاقی قرمز کم رنگ+اجرنمای قزاقی ابلق
بازرگانی شهر اجر با بهره گیری از توانایی مهندسان مجرب بهترین نوع اجرها را تولید مینماید.واحد فروش شهر اجر در ایران:
واحد تهران/اهن مکان
واحد تبریز/چهارراه حافظ