اجرنمای قزاقی …رابطه فشار و زمان پخت

همان طوری که در مقالات قبل اشاره شد، برای انکه آجر ماسه اهکی به درستی پخته شود، به دو عامل حرارت و فشار نیاز دارد.حال هرقدر فشار زیادتر باشد، زمان پخت کوتاه تر می‌شود. به طوری که با حرارت ثابت اگر فشار ۸ اتمسفر باشد، زمان پخت در حدود ۱۵ ساعت است. ولی اگر فشار ۱۶ اتمسفر باشد، زمان پخت به ۳ ساعت تقلیل پیدا می‌کند.
بازرگانی شهر اجر تقسیم فشار و حرارت اول به کیفیت محصول دقت کرده سپس به صرفه اقتصادی ان توجه نشان میدهد که این خود یکی از هزاران محاسن شهر اجر‌‌ می‌باشدواحدهای فروش شهر اجر:
فروش اجر تبریز/چهارراه حافظ
فروش اجر تهران/اهن مکان