اجر نما و تنوع در چینش ان

امروزه با تنوع بی نظیری که در شیوه های چینش اجرنما به وجود امده باعث شده که هر سلیقه ای بتواند به راحتی طرح مورد نظر خود را انتخاب و اجرا نماید.تمام این شیوه‌ها توسط طراحان و معماران بارها و بارها مورد ازمون قرار گرفته تا مشخص شود که کدام شیوه چینش هم از نظر نزدیکی با فرهنگ ما ایرانی‌ها و هم از نظر زیبایی مورد پسند خریدار واقع‌‌ می‌شود.

(تنوع در شیوه های اجر چینی)

هنــر چیــدن اجــر را در بناهــا بــه منظــور عرضــه نماهــای تزئینــی متناســب بــا شــکل و هیئــت کلــی

بنــا را اجــر کاری مینامنــد.

معمــاران ایرانــی کوشــیده اند تــا بــا کاربــرد گســترده اجــر در گونه هــای مختلــف تزئینــی حالــت

ارگانیــک ایــن مــاده را در ارتبــاط بــا شــکل بنــا حفــظ کننــد. معمــاران ایرانــی (بــا توجــه بــه آثــار بــه

جــای مانــده) از ســده چهــارم هجــری بــه بعــد در زمینــه اجــر کاری، شــیوه های گوناگونــی را آزموده

انــد.

رگ چینی/گل اندازی/گره سازی/اجر کاری رنگی یا ((گره سازی رنگی))/هشت و گیر/اجــر کاری بــا

اجرهــای تزئینــی نقــش دار ((مهــری))/خوون چینی/فخرو مدین/بادبزنی

اجر معقلی/آبشاری////بند کشی تو پر/بندکشی گویا/بندکشی گود/بندکشی برجسته/بند کشی سر

افتاده

///بازرگانی وب سایت شهر اجر تولید کننده انواع متنوع اجر نما  و  اجر نسوز  و  اجر قزاقی با کیفیت فوق العاده بالا و قیمت بسیار مناسب و اکیب اجرایی بسیار حرفه‌ای و ماهر در خدمت خریداران محترم نمای اجری‌‌ می‌باشد.دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران:

./دفتر فروش اجر قزاقی در تهران/اهن مکان

./دفتر فروش اجر قزاقی در تبریز/چهارراه حافظ