اجر سنتی از نوع رستیک..اجر و اجرنما

اجر و اجرنما...-*/اجرنسوز زیباست و رنگ های خاص و زیبایی دارد .اجر سنتی و اجر قزاقی ..../ طرح رستیک اجرنمای نسوز با عث زیباتر و طبیعی تر اجرنمای رستیک از نو اجر قزاقی و اجر سنتی و اجر هلندی میشود . همه هدف تولید گنندگان اجرنما این است که چیزی را تو…