اجرنمای هلندی در شهر اجر تهران

اجرنمای هلندی به اجر ی گفته میشود که در کشور های هلند و همسایگانش مورد استفاده قرار میگیرد و به علت شکل خاص و رنگهای خاص ان بسار زیباست . و‌‌ می‌توان گفت زیباترین نمای ساختمان از اجرای اجری هلندی بدست‌‌ می‌اید.اجر هلندی همانند اجر قزاقی بصورت…