اجرنسوز نمایی که دوست دارید.

از خیابانی عبور میکنید........ساختمانی میبینید. نمای دارد از نظر شما بسیار زیبا  و دلنشین....ساختمان شما به نما ریسده است . دوست دارید نمای شما هم همینطور زیبا باشد.... اما نمیتوانید ان نما را  ونوع اجرنما را  ونام اجری که در نمای مورد علاقه …