اجر نسوز و نمای شهر تهران

اجرنما اجرنسوز اجر قزاقی زیبایی شهر بستگی به دو چیز دارد :یک -فضای سبز و پارک ها.دو - ساختمان‌ها .شهر تشکیل شده از ساختمان و برج و زیبای شهر نیز بستگی دارد به زیبایی ساختمان و زیبایی ساختمان وابسته است به نمای ساختمان .در گذشته نه چندان دور …