اجر قزاقی و تحول در معماری نوین

امروزه با تحولی که در تولید انواع اجر نما /شامل اجرنمای قزاقی  واجر نسوز نما واجر شیل و اجر رستیک از نظر طرح ورنگ بوجود امده است .مانند اجر نسوز نما در رنگهای متنوع و خاص  واجر شیل در رنگهای متنوع و خاص و اجر قزاقی و همچنین تنوع در ابعاد اجر…