اجر نسوز / اجر

فروش اجر و اجرنما شامل اجر نسوز اجر قزاقی اجر رستیک و اجر هلندی و اجر انگلیسی  و اجر مدرن و اجر سنتی در ایران هنوز بصورت سنتی انجام میگیرد بطوریکه مصالح فروشها چند نمونه از اجر و اجر نما را در مغازه میگذارند و با چند برابر قیمت کارخانه میفروشند . …