اجر نسوز / شهر اجر

اجر اجرنما اجرنسوز اجر قزاقی اجرنسوز و اجرنما : اجر نسوز  بوسیله خاک نسوز تولید میشود .به علت تنوع رنگ و زیبایی خاص آن در نما استفاده میشود. کد های معروف ان مربوط به قرمز طرح انگلیسی و شاموتی میباشد . اجر نسوز رنگهای بسیار متنوعی دارد از …