نمای مدرن در تهران و تبریز

اجرنما واجرنسوز و اجر قزاقی: امروزه انچه باعث نواوری  در نمای ساختمان شده است همان چیزی است که بشر هزاران سال از ان برای ساخت ساختمان از ان استفاده میکند .  ان چیزی نیست جز همان آجر. آجر نسوز نما وآجر شیل و اجر قزاقی و اجر سنتی  واجرنمای س…