تهران و تبریز با شهر اجر

امروزه اجر نسوز نما  یا اجرنمای نسوز  و اجر قزاقی ی اجر سنتی در نمای ساختمان تهران تقریبا عمومیت پیدا کرده است  به علت زیبایی نشات گرفته از طبیعت که در ذات اجر نسوز میباشد . اجر نسوز نمای اول ساختمان های تهران شده است البته بیشتر بصورت نمای ترکیب…