شهر اجر تهران / تبریز

اجر اجر قزاقی یا اجر سنتی از نظر اندازه و رنگ انواع مختلفی دارد که بعضی از انها شامل: اجر قزاقی از نظر رنگ اجر قزاقی زرد اجر قزاقی قرمز اجر قزاقی اخرا اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ اجر قزاقی قرمز کم رنگ اجر قزاقی ابلق اجر قزاقی حنائئ اجر قزاق…