اجر نسوز و زیبایی نمای اجری

از مهمترین اهداف نما سازی ساختمان  زیبایی و جلوه ظاهری مناسب و جذابیت ساختمان است .که هم موجب دلپذیری و زیبایی ساختمان شده و هم  در نهایت زیبایی کل منطقه محل ساخت ان را در پی خواهد داشت . آجر نسوز نما و آجر شیل امروزه واقعا در زیبایی و جذابیت نما…