اجر نسوز + اجرقزاقی + اجرنما + ..کدام زیباتر است؟

امروزه اجر نسوز و اجر شیل و اجر قزاقی سه  نوع از آجر هایی هستند که در نمای ساختمان بیشترین کاربرد را دارند. آجر نسوز از خاک نسوز تولید میشود. آجر شیل از خاک سنگ تولید میشود.و آجر قزاقی بصورت کاملا سنتی اجر نسوز به علت گران بودن خاک نسوز قیمت تمام ش…