اجر قزاقی در ردیف های مختلف

///اجر قزاقی یا اجر سنتی از سه نظر قابل تقسیم بندی است که شامل : رنگ اجر قزاقی ابعاداجر قزاقی نام اجر قزاقی //اجر قزاقی از نظر رنگ// اجر قزاقی زرد/اجر قزاقی قرمز/اجر قزاقی اخرا/اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ/اجر قزاقی قرمز کم رنگ/اجر قزا…