اجر نما + اجر نسوز + اجر قزاقی + ونمای اجری تبریز

تبریز شهری است با نمای اجری. اکثر ساختمان‌ها نمای اجری دارند. البته تا همین اواخر بیشترین مصرف اجرنما . اجرنمای زرد بود. در حال حاضر با مد شدن اجر نسوز . سلیقه مردم نیز به سمت اجر نسوز و اجر شیل و اجر قزاقی رفته است . با این روندی که در حال پ…