انواع اجر نما در تهران و در شهر اجر

خرید در کلان  شهر تهران دو مشکل بزرگ دارد.اولی ترافیک سنگین و زوج و فرد بودن وسایر محدودیت های ترافیکی تهران و دوم پارکینک که تازه وقتی به مقصد رسیدیم مشکل پارک خودرو مشکل بسیار بزرگی است . وب سایت شهر اجر با بررسی همه جوانب به این نتیجه رسیده…