تبریز شهری با نمای اجری

//.تبریز شهری است با نمای اجری. اکثر ساختمان‌ها نمای اجری دارند.به دلیل اینکه تبریز از ابتدا به ارزشها  و سنت‌ها اعتقاد خواصی دارد البته تا همین اواخر بیشترین مصرف اجرنما . اجرنمای زرد بود. در حال حاضر با ورود اجر نسوز . سلیقه مردم نیز به سمت اجر…