اجرنمای قزاقی...چرا اجر از هر نوع زیباست؟

اجرنما واجرقزاقی رمز زیبایی آجر نسوز و اجر قزاقی یا اجر سنتی  و اجر رستیک وآجر شیل در تناسب ان با طبیعت است . یک ساختمان با نمای آجر نسوز واجر قزاقی یا اجر سنتی  یا نمای اجری ترکیبی و اجر رستیک یا آجر شیل جزیی از طبیعت است و هم اوایی ان را نه ت…