اجرنمای قزاقی...اجر از دیرباز تا شهر اجر...

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور توانسته جای خود را در تاریخ ‏پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد البته امروزه از اجر بیشتر به عنوان نمای ساختمان استفاده میشود. ودر ساخت بنا از مصالح جدید و سبک استفاده میشود..آجر  در بابل اختراع شد و ساختن ‏…