اجر قزاقی...سابقه مصرف اجر قزاقی در ساخت بناها

//..//مصرف آجر یا اجر قزاقی در ایران سابقه باستانی دارد و از زمان ساسانیان بناهایی بجا مانده كه در آنها آجر یا اجر قزاقی  مصرف شده است مانند طاق كسری در بیستون و یا كف دالان مسجد جامع اصفهان كه برای فرش اجر کف فرش 20*20  آن از آجرهایی استفاده شده …