اجرنما.کدام برای نمای ساختمان؟

یکی از سوالات  این است که از آجر نسوز نما یااجر قزاقی در نما ا استفاده شود یا آجر شیل. بدون در نظر گرفتن سلیقه مشتری و هدف مشتری از نمای اجری و انتخاب اجرنما با توجه به سلیقه و کاتالوگ در انتخاب اجر و اجرنما  موارد زیر قابل ذکر است. از نظ…