اجرنما...چگونه رکود فلج کننده مسکن را دور بزنیم

امروزه با توجه به تولید انواع متنوع و زیبایی اجر نسوز نما و اجر شیل  و اجر قزاقی  و اجرنسوز در مدل های مختلف ما نند اجر نسوز انگلیس و اجر نسوز امریکایی همچنین تنوع بسیار زیاد در ابعاد این نوع اجرنما میتوان با کمی طراحی مختصر نمای بسیار زیبا و م…