اجرنمای سنتی یا مدرنیته در تهران

آجر قزاقی یا اجر سنتی  از نظر قدمت تولید و استفاده در ساختمان قدیمی ترین مصالحی است که بشر در ساخت ساختمان از ان استفاده کرده است واز این نظر آجر سنتی محسوب میشود. اما از نظر کاربرد آن در طراحی نما های جدید یک محصول کاملا مدرن ونمای مدرن محسوب م…