اجر...خرید اجرنمای قزاقی از شهر اجر

..(اجر قزاقی   اجر سنتی در تهران  و تبریز و کرمان).. : //./آجر قزاقی یکی از زیباترین نما های آجر را به ساختمان میدهد . ولی اکثر کارخانجات با قیمت گرانی ان را‌‌ می‌فروشند . علت ان این است که با توجه به دستی بودن کار تعداد تولید اجر نمای قزاقی…