اجرنمای قزاقی...اجرسنتی در شهر اجر شعبه تهران

اجرنمای قزاقی یا آجر قزاقی از نظر قدمت تولید و استفاده در ساختمان قدیمی ترین مصالحی است که بشر در ساخت ساختمان از ان استفاده کرده است واز این نظر آجر سنتی محسوب میشود....///... //اما از نظر کاربرد آن در طراحی نما های جدید یک محصول کاملا …