هم اوایی اجرنسوز و اجرقزاقی با طبیعت

//اجرنمای نسوز و اجر قزاقی//....... رمزو راز زیبایی آجر نسوز و آجر شیل در تناسب ان با طبیعت است.و کاملا با طبیعت مچ میشود. یک ساختمان با نمای آجر نسوز یا آجر شیل جزیی از طبیعت است و هم اوایی ان را نه تنها به هم نمیزند بلکه رنگ و فرم ارامش بخش…