قیمت اجر قزاقی یا اجرنمای قزاقی

اجر نمای قزاقی یا آجر قزاقی بیشترین کاربرد را در ایجاد نمای پست مدرن واقعی را دارد. از انجا یی که افرادی اقدام به طراحی و اجرای نمای پست مدرن برای سازه خود میکنند قصد دارند نمای زیبا و تک داشته باشند.  فکرشان این طور برنامه ریزی میشود که برای …