ردیفهای مختلف اجرنمای قزاقی یااجرسنتی

//اجر قزاقی یا اجر سنتی از سه نظر قابل تقسیم بندی است که شامل : /رنگ اجر قزاقی /ابعاداجر قزاقی /نام اجر قزاقی //.اجر قزاقی از نظر رنگ /.اجر قزاقی زرد/اجر قزاقی قرمز/اجر قزاقی اخرا/اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ/اجر قزاقی قرمز کم رنگ/اجر قزا…