طبقه بندی کلی از اجرنمای نسوز

///...اجرنسوز یا اجر نسوز نما یا اجرنمای نسوز مدل های و رنگ ه و طرح‌ها و نام های متفاوتی دارد که همگی از تفاوت رنگ بندی ایجاد میشود. این مدل‌ها  و طرح هاشامل: ///...اجر نسوز پرتقالی/اجر نسوز قرمز تیره/اجر نسوز قهوای/اجر نسوز قهو…