اجرنما+.درجه حرارت شکل گیری اجر

با گرفته شدن اب شیمیائی خاک رس خشت دارای استقامت شده و نیروی فشاری تا حدود 100 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع را تحمل‌‌ می‌نماید این عمل به وسیله حرارتی در حدود 900 درجه سانتیگراد  انجام میشود بدین طریق كه تا 100 درجه سانتیگراد آب فیزیكی خشت خشك‌…