اجر+اجرنما و چگونگی از بین بردن لکه

ـ لکه: سطح آجرکاری ممکن است در طول عملیات بنایی با ملات سیمانی یاآهکی که ازملات تازه بیرون‌‌ می‌ریزدلکه بردارد .که البته برای جلوگیری از این مشکل میتوان روی قسمتی را که اجر چینی شده است را با گونی های نایلونی پوشاند تا سیمان یا مصالح دیگر روی ک…