ساده ترین تعریف برای اجر

. ساده ترین تعریفی راكه بخواهیم برای آجر بنماییم آن است كه بگوییم آجر سنگی است مصنوعی كه از پختن خاك رس با استخوان بندی اصلی سنگ بدست‌‌ می‌آید و ابعاد و تعداد آن مطابق احتیاچ ما قابل تغییر‌‌ می‌باشد. مصرف آجر در ایران سابقه باستانی دارد و از زم…