اجر نوع خاص چیست؟

//انواع خاص اجر تولیدی در کشور های اروپایی اجر هایی در کشورهای صنعتی اروپا تولید‌‌ می‌شوند که هنوز تولید آن در ایران مرسوم نشده است از آن جمله بلوک های تو خالی آتش بند برای نصب دور ستون‌ها به منظور جلوگیری از نفوذ آتش قطعات ویزه به شکل منحنی ها…