درچه صورت استفاده ازاجرکهنه مجازاست؟

اجر استاندارد وخوب بایدکاملا پخته و یکنواخت و سخت باشد ودر برخورد با اجر دیگر صدای زنگ دار ایجاد کند . به علت عدم چسبندگی اجرهای کهنه به ملات حتی المقدور ازآنها استفاده‌‌ نمی‌شود و تنها در صورت انجام پیش بینی های لازم به صورت سائیدن یا برس سیمی…