اجرنما+اجر قزاقی...علت ایجاد شوره در نمای اجرا شده

همزمان با اجرای نما ممکن است بر روی نمای کار شده شوره ایجاد شود.علت ایجاد شوره انتقال نمک های حل شده در رطوبت از داخل اجر به سطح نما جایی که آب تبخیر‌‌ می‌شود و از خود بلورهای نمک را بر جای‌‌ می‌گذارد. اغلب اوقات اینگونه شوره در طول یک سال بدون…