اجرنما و تقسیم بندی اجربرحسب ساخت.پخت و...

اجر را از لحاظ جنس،ساخت،پخت و کاربرد به چهار دسته طبقه بندی می‌کنند. جنس آجر بستگی به موادی دارد که در ساختن آن به کار رفته است. اجر معمولی از خاک رس خالص ساخته می‌شود. اجر رنگی را از آمیختن بعضی از مواد رنگی با گل می‌سازند. اجر لعاب دار را از مالید…