اجر قزاقی+اجر...موارد مصرف اجر جوش

.اجر جوش بسیار سخت و محکم است و بیشتر در ساختن پی بناها و دیواره چاه‌ها و آب انبارها و پلها به کار می‌رود.خشت هایی که در فاصله مناسب از آتش کوره چیده شده‌اند گرمای کافی می‌بینند و خوب پخته می‌شوند. از این اجر‌های معمولی در ساختن دیوارها و کا…