اجرنمای قزاقی....تعریف آجر زیر کار و اجر تراش

آجر زیرکار یا آجر داخل کار جنس نامرغوب و سطح ناهموار و اشکال ناهماهنگ دارد. از این آجرها برای ساختن دیوارها و سقف بناها استفاده می‌کنند و معمولا روی آنها را با کاهگل یا گچ یا سیمان می‌پوشانند.آجر تراش یا آجر تزیینی جنس و رنگ مرغوب دارد و به سبب …