اجرنما...چه چیز باعث شفافیت اجردر کوره میشود؟

کوره داران و آجر پزان برای شفاف شدن رویه اجرها گاهی نمک در آتش گلخن می‌پاشند. بخار نمک در فضای کوره پخش می‌شود و روی اجرها می‌نشیند و رنگ آنها را روشن و شفاف می‌کند. گاهی نیز سرب یا روی در آتش می‌اندازند. ذرات این مواد روی خشت‌ها می‌نشیند و …