اجر نسوز....چرا نمک روی اتش کوره میریزند؟

کوره داران برای شفاف شدن رویه‌ی آجرها گاهی نمک در آتش گلخن می‌پاشند. بخار نمک در فضای کوره پخش می‌شود و روی اجرها می‌نشیند و رنگ آن‌ها را روشن و شفاف می‌کند. گاهی نیز سرب یا روی در آتش می‌اندازند. ذرات این مواد روی اجرها می‌نشیند و در نتیجه رنگ آ…