اجرنما...اجر نقش دار چیست؟

از نمونه های دیگر اجر اجر نقش دار است:اجر نقش دار بیشتر در تزیین سردرخانه‌ها و آب انبارها و بعضی از بناهای دیگر و کنگره‌ی ایوان‌ها و بام‌ها به کار می‌رفته است.گاهی هر آجر یک نقش و نگار مستقل داشته است. گاهی هم چند آجر در کنار هم نقش خاصی را…