اجرنمای قزاقی...اجر ماسه اهکی چیست؟

در مناطقی که خاک رس در دسترس نیست و یا بسیار کم است ولی ماسه به حد وفور یافت می‌شود مانند ساحل دریا، امکان تهیه آجر مقدور نیست و یا اگر تهیه شود بسیار گران تمام خواهد شد و حمل آن از نقاط دیگر با توجه به هزینه حمل مقرون به صرفه نیست.لذا در ای…